Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Ondanks de constante zorg en aandacht die Davinia Heuft aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of als discutabel wordt ervaren.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrecht

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Davinia Heuft.

Davinia Heuft kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Davinia Heuft wordt in elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of de daarop aangeboden activiteiten en diensten.

Bij aanschaf in de webshop en/of bij aanvang van een activiteit bij Davinia Heuft is een ieder op de hoogte van de algemene voorwaarde van Davinia Heuft en zijn deze van toepassing met wederzijds goedvinden.

Betrouwbaarheid

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of cursussen en/of publicaties) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Daarnaast gebruikt Davinia Heuft de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u op de hoogte te houden via de twee-maandelijkse activiteiten nieuwsbrief. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via ons email adres, uw gegevens worden dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door Davinia Heuft gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

Intellectuele eigendomsrechten

Davinia Heuft behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Davinia Heuft over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.