Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Davinia Heuft

Versie: Maart, 2023

Artikel 1. Bedrijfsomschrijving
Praktijk voor Seksuologische begeleiding | Davinia Heuft is een zelfstandige praktijk voor seksuologische begeleiding, intimiteitscoaching, training en therapie.

Artikel 2. Gebruikte termen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Opdrachtnemer/Coach: namens Praktijk voor Seksuologische begeleiding | Davinia Heuft (hierna eveneens te noemen: “Praktijk voor Seksuologische begeleiding”, “Davinia Heuft”, Kamer van Koophandel nummer 86865080, adres Rijksstraatweg 20-22 2636 AX Schipluiden.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot coaching. (Bij minderjarige is/zijn dit de ouder(s) met ouderlijk gezag of wettelijke vertegenwoordiging).
Coachee: De natuurlijke persoon of personen die deelneemt/ deelnemen aan een losse sessie of een programma op het gebied van coaching.
Coaching: het proces van coachen en gecoacht worden op basis van een overeenkomst.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail.

Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten door Opdrachtnemer in het kader van relatiecoaching.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Overeenkomsten komen tot stand door mondelinge of schriftelijke overeenkomst.
2. De Overeenkomst wordt in de regel bevestigd per e-mail maar voor de totstandkoming van de Overeenkomst is dit niet noodzakelijk.
3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen 10 werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
4. Offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
5. De prijzen in offertes zijn zowel exclusief als inclusief btw. 

Artikel 5. Inspanningsverbintenis
1. Opdrachtnemer verbindt zich, bij de uitvoering van de Overeenkomst, naar beste kunnen en met zorgvuldigheid, zijn verplichting te vervullen. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Coachee(s); nooit een resultaatverplichting.
2. Niettegenstaande lid 1 blijft Coachee volledig verantwoordelijk voor het eigen welzijn. 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
1. De diensten worden geleverd op de locatie waar Opdrachtnemer gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.
2. Tijdens de coachingsgesprekken zal een zo volledig en accuraat mogelijk profiel van de Coachee worden opgesteld. De Coachee dient voor/tijdens de coachingsgesprekken alle gegevens en informatie naar waarheid te vermelden.
3. Het is de Coachee(s) verboden om tijdens een coachingsgesprek beeld- of geluidsopnames te maken.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Aan de opdracht zal door Opdrachtnemer niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.
4. De bepalingen in lid 1-3 gelden behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
5. Zolang niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers of Coachees is Opdrachtnemer gerechtigd de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. 

Artikel 8. Honorarium
1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
2.Facturen worden door Opdrachtnemer(s) voorafgaand aan de eerstvolgende sessie voldaan en in ieder geval binnen veertien dagen.
3. Alle tarieven worden vermeld in de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever aangeboden offerte of zijn te zien op de website www.daviniaheuft.nl.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient te geschieden door overmaking binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze.
2. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Opdrachtgever binnen vijf dagen na factuurdatum aan Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken.
4. Opdrachtgever krijgt na 14 dagen een herinnering om binnen 7 dagen te betalen, bij verstrijken van welke termijn hij/zij in verzuim is.
5. Indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, wordt overgaan tot het overdragen aan een incassobureau. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
6. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
7. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
8.
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor emotionele schade of schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
7. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen.
8. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
9. De Coachee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Coachee en Opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
10. Indien Opdrachtnemer de Coachee(s) doorverwijst naar (een) andere behandelaar(s) is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geschiktheid van deze. De Coachee(s) is/zijn zelf verantwoordelijk om te beoordelen of deze ingaat op de suggestie van Opdrachtnemer voor een doorverwijzing.

Artikel 11. Annuleringsvoorwaarden
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht (waaronder: ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare en een andere gebeurtenis buiten de wil of schuld van de Opdrachtnemer, die de Opdrachtnemer niet kon voorzien), waardoor Opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
2. Annulering door Coachee / Opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit via WhatsApp, sms of email.
3. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit of bij niet gebruiken van de overeengekomen diensten zonder te annuleren zijn de gehele kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen som voor de betreffende sessie verschuldigd.
4. 
Annuleren voor een training kan kosteloos tot 2 maanden van tevoren. Daarna betaal je tot aan een maand voor aanvang 250 inschrijf en administratiekosten. Binnen een maand voor aanvang van de training krijg je geen geld meer terug. Wel kun je zelf een vervanger regelen als dat past binnen de samenstelling voor jou en je (gelegenheids)partner.

Artikel 12. Geen Crisisdienst
1. Opdrachtnemer heeft geen crisisdienst.
2. In geval van een crisis en Coachee kan geen contact kan krijgen met Opdrachtnemer dan dient Coachee contact op te nemen met Coachee‘s huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).

Artikel 13. Beëindiging van de Overeenkomst
1. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
2. Coach en Coachee kunnen ten alle tijde de overeenkomst schriftelijk of per email beëindigen zonder opgaaf van redenen. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. Na beëindiging van de Overeenkomst blijft de verplichting van Opdrachtgever bestaan om openstaande rekeningen en de door de beëindiging te laat afgemelde ingeplande consulten aan Opdrachtnemer te voldoen.
3. Indien, in geval van lid 1 en 2, Opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, dienen vooruitbetaalde, maar niet geleverde diensten te worden terugbetaald. 

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
2. Coachee is zich ervan bewust dat Opdrachtnemer bijzondere en algemene Persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG) van Coachee nodig heeft om de opdracht deskundig te kunnen uitvoeren. Opdrachtnemer maakt aantekeningen op papier (en digitaal) van hetgeen tijdens de coachingsessies ter sprake komt, aangevuld met eigen aantekeningen en slaat deze gegevens indien nodig op, zolang de therapiesessies voortduren tot twee jaar na de laatste therapiesessie. Coachee geeft Opdrachtnemer door het accepteren van de offerte of het aangaan van een Overeenkomst hier uitdrukkelijk toestemming voor.
3. Coachee geeft tevens toestemming aan Opdrachtnemer om aantekeningen te vernietigen na het laatste (ingeplande) gesprek tussen partijen.
4. Informatie naar derden is alleen mogelijk met Coachee ’s toestemming.
5. Het privacy statement van Opdrachtnemer is van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst. Het privacy statement is te vinden op: www.daviniaheuft.nl
6. Indien de Coachee zich registreert als cliënt bij Opdrachtnemer wordt het door de Coachee opgegeven e-mailadres mogelijk gebruikt om een periodieke nieuwsbrief te verzenden. Indien de Coachee geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kan hij of zij dit kenbaar maken door zich onderaan de nieuwsbrief af te melden voor de nieuwsbrief.

Artikel 15. Eigendomsbehoud
Alle door Opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven het (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Coachee en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 16. Klachtenprocedure
1. Indien de Coachee een klacht heeft over de verrichte werkzaamheden, dient deze klacht door de Coachee binnen 8 dagen na vaststelling, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Nadat een klacht door een Coachee is ingediend probeert Opdrachtnemer binnen veertien dagen te reageren. Mocht Opdrachtnemer niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal Opdrachtnemer een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever/Coachee en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.
2. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Wijzigen Algemene Voorwaarden
1. Opdrachtnemer kan deze algemene voorwaarden ten alle tijde wijzigen. Indien een wijziging plaatsvindt gedurende een lopende overeenkomst en de wijziging een voor de Opdrachtgever wezenlijk bezwarende verandering van de overeenkomst inhoudt, geeft Opdrachtnemer de Opdrachtgever een termijn van twee weken na bekendmaking aan Opdrachtgever om bezwaar in te dienen tegen de wijziging. Bij uitblijven van een reactie van Opdrachtgever binnen die termijn wordt aangenomen dat Opdrachtgever akkoord gaat.
2. Indien sprake is van gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling in deze algemene voorwaarden, komen partijen een vervangende bepaling overeen, in overeenstemming met hun oorspronkelijk intentie bij het sluiten van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden blijven dan voor het overige in stand.